Koronavirüs kaynaklı salgınla mücadele kapsamında alınan ekonomik önlemlere ilişkin bazı düzenlemelerde süreler uzatıldı, kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kanununla Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na daha önce eklenen ek maddede ''1.000 lira'' olarak yer alan emeklilerin bayram ikramiyesi da ''1.100 lira''ya çıkarıldı.

Çeklerin ibraz tarihleri

Yapılan dünlemeye göre, koronavirüs kaynaklı salgınla mücadele önlemleri kapsamında getirilen kısıtlamalarda yaşanabilecek hak kayıplarının önlenmesi amacıyla ''ibraz süresinin son günü 30 Nisan-31 Mayıs 2021 tarihleri arasına rastlayan çekler ibraz edilemeyecek.'' 1 Haziran 2021'den sonra, kalan süresi içinde ibraz işlemi yapılabilecek.

İflas takipleri

30 Nisan-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo senetlerine dayalı alacaklar için icra ve iflas takibi başlatılamayacak, ihtiyati haciz kararı alınamayacak. Başlamış bulunan takipler durdurulacak. 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamına giren kamu kuruluşlarının ''kamu veya özel hukuktan doğan alacakları hakkında 30 Nisan-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacak.''

Desteğin süresi bir ay uzatıldı

Koronavirüs kaynaklı salgınla mücadele önlemleri kapsamında getirilen kısıtlamalardan olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek desteğin süresi bir ay uzatıldı. 

Süre uzatımına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Buna göre, destek sağlama süresi 3 aydan 4 aya çıkarıldı. Bu kapsamda üç aydır destek alan bu kesime Mayıs ayında da destek sağlanacak. 

Daha önce, zor durumdaki esnaf ve sanatkara aylık 1.000 liralık hibe desteği sağlanmasına karar verilmişti.  Destekten yararlanan esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlerden iş yerleri kira olanlara büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde aylık 500 lira kira desteği sağlanıyordu. 

Karara ilişkin uygulamalar Ticaret Bakanlığınca yürütülüyor.  

İşten çıkarma yasağı 30 Haziran'a kadar uzatıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren düzenleme kapsamındaki fesih yasağı, 17 Mayıs 2021'den itibaren 30 Haziran 2021'e kadar olan süreyi de kapsayacak. 

İş Kanunu'un geçici 10. maddesinde şu düzenleme yer alıyor:

''Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle (ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında) işveren tarafından feshedilemez.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez. Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilir.

Cumhurbaşkanı birinci ve ikinci fıkrada yer alan üç aylık süreleri her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30/6/2021 tarihine kadar uzatmaya yetkilidir.''

Konaklama yerlerindeki KDV indirimi

Konaklama yerlerindeki geceleme hizmetlerinde KDV oranının yüzde 1'e indirilmesine yönelik uygulamanın süresi bir ay uzatıldı.

''Mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasını'' öngören Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, konaklama yerlerindeki geceleme hizmetlerinde yüzde 1 KDV uygulaması 30 Haziran 2021 tarihine kadar geçerli olacak. 

Geceleme hizmetlerinde yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranı 31 Mayıs 2021 tarihine kadar yüzde 1'e indirilmişti.