Sayıştay raporuna göre, Formula 1 pistinde sözleşmedeki bazı tesisler tamamlanmadı. Yükleniciye müeyyide uygulanmadığı gibi, 15 yıldır da geçici kabul yapılmadı. (Foto: Depo Photos)

 Formula 1 pistinde 15 yıldır ''geçici kabul'' yapılamadı

Sayıştay, Formula 1 Pisti ihalesinde sözleşmedeki koşulların yerine getirilmemesi nedeniyle 2006'dan bu yana geçici kabul yapılmadığını tespit etti.  

Formula 1 tarihinde 9’uncusu düzenlenen Türkiye GP’de yarışları Valtteri Bottas galibiyetiyle tamamlandı.  

Ancak, Sayıştay Denetim Raporu'na göre, Formula 1 pistinin sözleşmesinde öngörülen otel ve konaklama evleri henüz tamamlanmamış. Buna rağmen yükleniciye sözleşmede öngörülen müeyyide uygulanmadığı gibi 2006 yılında yapılması gereken geçici kabul de henüz yapılmamış. 

Sayıştay'ın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ilişkin denetim raporunda, bu durum şu ifadelerle yer alıyor:

''Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü tarafından 20.05.2003 tarihinde ihale edilen Tuzla ilçesi, Tepeören Köyü Karaaliler Çiftliği mevkiinde 9-10-11 pafta1092-1093 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yapılan Formula 1 pistinin sözleşmesinde öngörülen otel ve konaklama evlerinin yapılmadığı, buna rağmen yükleniciye herhangi bir müeyyide uygulanmadığı ve 2006 yılında yapılması gereken geçici kabulün halen yapılmadığı görülmüştür.''

Sözleşmedeki hükümler

Sayıştay denetim raporuna göre, Formula 1 pisti yapımına ilişkin Vakıflar Meclisi Kararı 6’ncı maddesinde ''5 kilometre yarış pisti, otopark, garaj, oteller, konaklama evleri, bakım atölyeleri ve yedek parça üniteleri yapımı” yüklenicinin sorumluluğunda olduğu belirtiliyor. 

Raporda, konuya ilişkin sözleşmede yer alan hükümler maddeler halinde şöyle sıralanarak, konuya ilişkin tespitlere yer veriliyor:

''İlgili işe ait sözleşmenin 1’inci maddesinde;  '…Parsellerin turizm alanına alınmasından sonra 1/25000, 1/5000 ve 1/ 1000 ölçekli imar planlarının düzenlenmesi ile yeni imar durumuna göre alınacak turizm imar durumu doğrultusunda 5 km. yarış pisti, otopark, garaj, oteller, konaklama evleri, bakım atölyeleri ve yedek parça üniteleri projelerinin düzenlenmesi';

Aynı sözleşmenin 9’uncu maddesinde; 'İhale şartnamesi hükümlerine göre işin bitirilmesi lazım gelen günde müteahhit, şantiye elemanları ve kontrol heyeti, yapılan işleri müştereken mahallinde tetkik edecek ve inşaatın o günkü durumunu bir tutanakla tespit edecektir.

İş bitim tarihinde müteahhit tarafından inşaatın iskan müsaadesi alınmış olacaktır. Yine müteahhit bu süre içerisinde parsel üzerine yapılan bina veya binaların elektrik, su, doğalgaz vs. bağlantılarını yaptırmış, varsa asansör ve kalorifer tesisatı kullanma izinlerini almış olacaktır.

30 ay süre içinde 

Aksi takdirde inşaat bitmiş sayılmayacaktır. İnşaatın bütününe ait projelerinin tamamının orijinalleri geçici kabul safhasında idareye teslim edilecektir. Bu tespitte, inşaatın kullanılmaya mani nitelikte olmayan yüzde 5 oranındaki kusur ve noksanlarının olduğu belirlenecek olur ise müteahhit, idareden geçici kabul heyetinin oluşturulmasını ve inşaatın geçici kabulünün yapılmasını talep edebilecektir.

Müteahhit inşaatın, ihale şartnamesinin 1. maddesinde belirtilen işlerin tamamlanıp, proje tasdikinin İdarece yapıldığı tarihten itibaren 30 ay süre içerisinde bitirecektir';

Yine aynı sözleşmenin 20'nci maddesinde; '…Müteahhit yer tesliminden itibaren 30 ay içerisinde istekli tarafından bu sözleşmenin eki olan 06/02/2003 tarih ve 93/108 sayılı İdare Meclisi kararında ve bu şartnamenin asgari istenenler bölümünde belirtilenler eksiksiz yerine getirecektir. Müteahhit bu süre içerisinde istenilen şekilde 1. ve 2. Maddede belirtilen şartları yerine getirmediği şartname feshedilecek teminat irat kaydedilecektir' hükümleri yer almaktadır.

'Otel ve konaklama evleri yapılmadı'

Bu hükümlere göre yüklenici, işe ait projenin tamamlanıp tasdik edilmesinden ve/veya yer tesliminin yapılmasından itibaren 30 ay içerisinde otel ve konaklama evleri de dâhil olmak üzere işi bitirmekle mükellef bulunmaktadır. Aksi takdirde sözleşmesinin feshedilmesi ve kesin teminatının irat kaydedilmesi gerekmektedir.

Yapılan incelemede, 24.07.2003 tarihinde yer tesliminin yapıldığı, 14.10.2003 tarihinde ise proje tasdikinin yapıldığı tespit edilmiştir. Projeler zamanında verilmiş olmasına rağmen, proje tasdik tarihi olan 14.10.2003 tarihinden 30 ay sonraki tarih olan 14.04.2006 tarihinde işin bitirilemediği tespit edilmiş diğer bir ifadeyle otel ve konaklama evleri yapılmamıştır. 

'Müeyyideler uygulanmalı '

Bu süreç rapor tarihi itibariyle halen devam etmektedir. İş bitim tarihi üzerinden takriben 15 yıl geçmiş olmasına rağmen idare tarafından sözleşmede öngörülen müeyyideler uygulanmadığı gibi, eksik imalatların yapılmasına yönelik herhangi bir girişimde de bulunulmamıştır.

İlgili işin ihalesinde öngörülen otel, konaklama evlerinin yaptırılması, sözleşmede öngörülen müeyyidelerin uygulanması ve geçici kabulün bir an önce yapılması gerekmektedir.''